Disclaimer

Gebruik website
Op elke toegang en/of elk gebruik van de website Redhettalent.nl zijn de onderstaande
voorwaarden van toepassing.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel stichting Red het Talent zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staat stichting Red het Talent niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Red het Talent garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting Red het Talent is derhalve niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, gedateerde informatie en storingen in het gebruik van deze website.

Informatie van derden
Voor zover deze website links bevat naar externe internetpagina's, is stichting Red het Talent niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina's. Ditzelfde geldt voor internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.

Intellectueel eigendomsrecht
Stichting Red het Talent behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Red het Talent of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het afdrukken of downloaden van informatie op deze website voor eigen gebruik is wel toegestaan.

Door het via deze website aan stichting Red het Talent aanbieden van ideeën en/of concepten die op enigerlei wijze in verband staan met of ondersteunend zijn aan de missie van stichting Red het Talent, wordt automatisch ten gunste van stichting Red het Talent afstand gedaan van alle intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten. De aanbieder van voornoemd idee en/of concept verleent – indien nodig – kosteloos zijn of haar medewerking aan de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan stichting Red het Talent.

Wijzigingen
Stichting Red het Talent behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden.

Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan
de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.